Общи условия ЧАСТА МАРКА и ФОРМУЛИРАНЕ

Настоящият документ съдържа Общите условия на „Елфея Козметикс“ ООД за изработка на козметични продукти под търговска марка на клиента (частна марка) съобразно чл. 298 от Търговския закон.

 I . ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПОД „ЧАСТНА МАРКА“

Условия за съвместна дейност:

 1. Настоящите Общи условия за производство под частна марка се прилагат между дружеството „Елфея Козметикс“ ООД, ЕИК 131473340, със седалище и адрес на управление гр. София,ул. „Славянска“ № 38А („Производителят“) и Клиентите, желаещи да ангажират услугите на Производителя по изработка на козметични продукти с търговска марка на клиента („частна марка“).

2.1 Изработката на козметични продукти под частна марка се случва по някои от описаните в Глава II от настоящите Общи условия начини. Клиентът е длъжен своевременно да уведоми Производителя за приложимия вариант.  Приложимият вариант се посочва в Рамково споразумение между страните за изработка на козметични продукти и се склюва под формата на договор, двустранно приет и подписан от двете страни.

2.2 В Рамковото споразумение се уговарят и търговски условия за изработка. За неуредените въпроси в Рамковото споразумение се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия.

 1. Производителят притежава всички необходими документи, включително сертификати съобразно законодателството на Европейския съюз и по-специално Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (Регламент 1223/2009) – Добра производствена практика (GMP) съобразно чл. 8 от Регламента и документи за използваните суровини, когато те се закупуват и предоставят от производителя).
 2. Ако клиентът желае да разпространява продукта извън рамките на ЕС, той организира издаването на необходимите разрешителни за внос и търговска дейност за съответната юрисдикция. Производителят може да му съдейства чрез издаване на необходими документи, например документ за произход и др. Производителят не осигурява консултиране по законосъобразно разпространение на козметични продукти извън рамките на ЕС и не носи отговорност за формата и съдържанието на издадени документи за търговска дейност извън ЕС, издадени по искане на клиента.

4.1 Цените, посочени в ценовата листа/оферта са  EXW/ EX Works = франко завода (INCOTERMS ® 2020). Когато е уговорено между страните, Производителят може да съдейства за организация на транспорт от склада на Производителя, за което Клиентът заплаща самостоятелно директно на доставчика на транспортна услуга или на Производителя, ако последният е заплатил транспорта за сметка на клиента съобразно уговореното между Производителя и Клиента. В последния случай Производителят може да начисли цена за услуга по организация на транспорт според актуалната му ценова листа.

4.2 Производителят не носи отговорност за избора или действията на доставчика на транспортна услуга, нито действа като пряк или косвен представител на клиента.

4.3 Производителят може да променя едностранно актуалния си ценоразпис като известява Клиента за това своевременно, но най-късно с потвърждаване на поръчка за изработка на конкретни козметични продукти. Всички плащания се извършват в седемдневен срок от издаване на проформа фактурата, съответно окончателната фактура, където е приложимо, освен ако страните не са уговорили друг срок в Рамковото споразумение.

 1. Рискът и собствеността върху произведените Продукти преминава върху Клиента с предаване на доставчика на транспортна услуга от склада на Производителя или друг склад, ангажиран от Производителя.
 2. Козметичните продукти се считат за точно изпълнени, когато отговарят на Спецификацията, уговорена между страните и отразена в Декларацията за съответствие към Рамковото споразумение.
 3. При доставка на каквито и да е материали от Клиента в склада на Производителя, Клиентът изпраща предварително опис на очакваните материали, освен други необходими документи (CMR, товарителници, други). При получаване на материалите Производителят проверява съответствието на описа и действително доставените материали. Производителят може да откаже да приеме доставени материали, ако последните не са съпроводени с опис и не притежават необходимите документи за годност за козметично производство.
 4. Производителят има право да използва подизпълнители за извършване на услугите по настоящите Общи условия. За целта Производителят ангажира подизпълнител, който има необходимата подготовка, знания, умения и, където е приложимо, квалификация за качествено изпълнение на поръчките.
 5. ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ПОД ЧАСТНА МАРКА
 6. Изработка на козметични продукти с марка на клиента по формула, собственост на Производителя

1.1 В този случай клиентът използва готова формула за козметичен продукт, собственост наПроизводителя. Двете страни описват ясно и конкретно коя от тях ще е отговорна за всички необходими материали за изработката на продуктите, включително суровини, опаковки – първични и, където е приложимо, вторични, етикети. Когато е изрично уговорено между страните в Рамковото споразумение, Производителят може да разработи формула за Клиента. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите на Глава II, т. 2.

1.2 Производителят не носи отговорност за годността, нито за качествата на произведените козметични продукти, когато те са вследствие на вложените суровини и материали, доставени от Клиента. Когато счита, че предоставените суровини или опаковки са негодни за изработка на Козметичен продукт с желаните от Клиента качества, Производителят уведомява Клиента своевременно. Суровини, закупени от Клиента и предвидени за конкретно производство, могат се ползват за него не по-късно от 3 месеца след датата на доставянето им. След този период, Производителят има право да откаже да работи с тях с оглед остатъчния им срок на годност.

1.3 Производителят не носи отговорност за годността на материалите за производство на козметични продукти, включително опаковките, в случаите, когато те са доставени от клиента. Производителят уведомява Клиента своевременно, когато счита, че доставените материали са негодни за производство на Козметични продукти и има право да не започва производство или да преустанови производството, когато счита, че вложените материали ще влошат качеството на произведените Продукти. В тези случаи Клиентът доставя годни материали или разпорежда продължаване на производството като освобождава Производителя от отговорност за качеството на произведените продукти. Когато Производителят правомерно откаже да започне или продължи производство поради некачествени материали, срокът за изпълнение се удължава автоматично с толкова дни, колкото в траел правомерният отказ за изпълнение на услугите. Клиентът носи отговорност за срока на годност на доставените от него суровини.

1.4 В случаите на производство за частна марка клиентът е длъжен да осигури изготвяне на необходимите документи по Глава III от Регламент 1223/2009, както и за нотификация на продукта по чл. 13 от Регламента 1223/2009. За целта клиентът следва да заплати допълнително на Производителя, който предоставя тази услуга. Услугата се заплаща съобразно актуалната ценова оферта на Производителя. В тези случаи се прилагат съответно разпоредбите относно изготвяне на документи по Глава III от Регламент 1223/2009 и нотифициране на козметични продукти. В случай, че Клиентът не изпълни това условие, Производителят има право да откаже производство и предаване на готова продукция на Клиента.

1.5 Производителят не носи отговорност за съдържанието на етикетите на козметичните продукти, включително за тяхната истинност и законосъобразност, когато Клиентът не е използвал услугата по Глава III от настоящите Общи условия (Изготвяне на документация за козметичен продукт). Когато е ползвал тази услуга, отговорността на Производителя се определя съобразно Глава III.

1.6 Цените за производство на частна марка се определят от актуалната ценова листа на Производителя. Ценовите оферти на Производителя, освен когато не са договорно обвързани с определени срокове на валидност, са валидни 30 календарни дни от оферта.

1.7 Минималното количество за производство на един козметичен продукт е 30 /тридесет/ килограма. Производства в туби, сашета и други нестандартни опаковки се договарят допълнително като минималните количества за тях се определят според конкретното задание и се описват в Спецификацията.

1.8 В случаите, когато Клиентът предоставя суровини за изработка на козметичен продукт, то тогава Производителят може да откаже да приеме за изработка дадена суровина, ако тя е явно негодна или забранена за влагане в козметични продукти с Регламент 1223/2009. В тези случаи Производителят не започва производствения процес и сроковете за това не текат, докато клиентът не замени съответната суровина с такава, която отговаря на изискванията за козметично производство в ЕС. Настоящата разпоредба не ангажира отговорността на Производителя да следи за годност на доставените за производство материали извън задължението му да полага дължима грижа съобразно точки 1.2 и 1.3 от Глава II на настоящите Общи условия.

1.9 Клиентът пуска поръчка за изработка на продукти под частна марка като в поръчката изрично уточнява съответния козметичен продукт, подлежащ на изработка и желаното количество. Цялата информация относно спецификациите на козметичните продукти, се оформя в Декларация за съответствие, която има роля на Спецификация. В Декларацията се описва и опаковките на козметичните продукти. Производителят не носи отговорност за сроковете на доставка на определени суровини и всички производствени срокове се считат за валидни от момента на наличност на всички суровини и опаковки в склада на Производителя. Клиентът е длъжен да се съобрази със сроковете на доставка на суровините, вложени в избрания за производство продукт, в случаите, когато те се доставят от Производителя. Производителят е длъжен да информира Клиента за очакваните срокове на доставка на суровини и опаковки, в случаите, когато те са предоставяни от Производителя. Производителят не носи отговорност за забавяния на доставка на суровини и опаковки, в случаите, когато те са доставяни от Клиента, както и за последващото удължаване на срока на производство.

1.10 След получаване на Поръчка, Производителят потвърждава нейното получаване и необходимия капацитет за производство в разумен срок чрез електронна комуникация (имейл). С потвърждаването Производителят издава проформа фактура за половината от стойността на поръчката. Клиентът следва да заплати дължимата сума в седемдневен срок от получаване на проформа фактурата. При заплащане на дължимата сума в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал. Производителят издава и проформа фактура за всички останали услуги, които Клиентът е заявил, че желае да ползва.

1.11 При потвърждаване на поръчката, клиентът е длъжен да достави в склада на Производителя всички необходими материали за изработката на продуктите, включително суровини, етикети и опаковки не по-рано от две седмици преди началото на срока за изработка. Клиентът има възможност да закупи определени суровини от Производителят съобразно актуален ценоразпис на Производителя.

1.12 Срокът за производство на козметични продукти е минимум двадесет /20/ работни дни и започва да тече след като клиентът е заплатил първоначалната част от цената за изработката съобразно издадената от Производителя проформа фактура и след като Клиентът е доставил всички материали за изработка в склада на Производителя. Срокът на изработка на специфични продукти – в туби, сашета, ампули или други нестандартни опаковки се определя според заданието и се описва с Спецификацията.

1.13 След като козметичните продукти бъдат произведени, Производителят уведомява клиента, който заплаща втората част от сумата съобразно проформа фактура, издадена от Производителя. При заплащане, в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал за заплатената част от цената. Продуктите могат да бъдат доставени на Клиента до 5 работни дни след получаване на цялата дължима сума за производството и прилежащите им документи и регистрация в Европейския Портал за козметика. Транспортът е за сметка на Клиента. В случая на производство на частна марка с формула на Производителя, продуктовото досие бива споделено без каквато и да е било информация, свързана с технологичните и производствени тайни и интелектуална собственост, свързана с формулата на продукта. В случая на производство на частна марка с формула на Производителя, изготвените от Производителя – по задание и заплатени от Клиента -продуктовото досие и оценка за безопасност, остават на отговорно съхранение при Производителя. Клиентът получава регистрационния номер на продукта в CPNP портала.

1.14 При изработка на козметичен продукт под частна марка с формула, собственост на Производителя, за Отговорно лице по смисъла на чл. 4 от Регламент 1223/2009 се счита Производителят.

 1. Разработка и производство на козметичен продукт

2.1 В този случай клиентът задава на Производителя да разработи козметичен продукт (формула) за клиента. След разработката формулата може да бъде закупена от клиента или да бъде лицензирана на клиента. В последния случай единствен носител на всички права на интелектуална собственост върху формулата остава изцяло Производителя. Цените за закупуване на формула или за лицензирането ѝ се определят от актуалния ценоразпис на Производителя. Цената за разработка на формула (съобразно приложимия вариант) се заплаща на две части: 50% /петдесет процента/ от стойността на разработката се заплащат в началото на изпълнението съобразно проформа фактура, издадена от Производителя. Останалите 50% /петдесет процента/ от стойността на разработката след разработването и одобряването на формулата (мострите) от клиента въз основа на проформа фактура, издадена от Производителя, освен ако страните не са се уговорили друго в Рамковото споразумение. При заплащане на двете части на цената в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал. При отказ от започната разработка отстрана на клиента, първата част от цената съобразно настоящата разпоредба, се счита за задатък и не подлежи на връщане. В случай, че Клиентът реши, че на настоящ етап няма да ползва вече разработената и отговаряща на всички критерии от заданието формула, то Клиентът дължи цялата сума за разработка на формула на Производителя в тридесет дневен срок от предаване на последна мостра от страна на Производителя към Клиента.

2.2 Клиентът отправя писмено задание към Производителя чрез попълване на въпросници, предоставени от Производителя. Производителят може да изисква допълнителна информация и разяснения относно заданието на клиента. Всяка писмена комуникация между Клиента и Производителя се слита за официална и обвързваща.

2.3.1 При изясняване на заданието от клиента, Производителят изработва мостри на козметичните продукти, които подлежат на одобрение от клиента. Окончателното одобрение на изготвените мостри става чрез попълване на Декларация за съответствие на предоставените мостри със заданието. В Декларацията за съответствие клиентът отразява и избраните от него опаковки, както и друга важна информация за козметичните продукти. Информацията в Декларацията за съответствие е спецификация за точно изпълнение на козметичните продукти.

2.3.2 Мострите не се таксуват допълнително извън услугата по разработка и производство, когато са в количество до половин (0,5) килограм.При изработка на мостри над половин (0,5) килограм, допълнителните мостри се заплащат съобразно актуалната тарифа на Производителя.

2.3.3 Освен ако страните не са уговорили друго, след одобрението на изготвени мостри клиентът може да поиска промяна на формулата като за целта заплаща на Производителя допълнителна такса за разработка на формула. Клиентът заплаща и допълнителна такса за преработка на документацията, изготвена за козметичния продукт.

2.4 При одобрение на определена мостра, Производителят предоставя на клиента цялата необходима информация, която следва да се изпише на етикета с оглед законосъобразност на козметичния продукт в рамките на ЕС. Производителят провежда консултации с клиента относно законосъобразното съдържание на етикета, но крайното съдържание се задава и одобрява единствено от клиента. Производителя не носи отговорност за съдържанието на етикета, когато клиента не се е съобразил с консултациите за законосъобразност.

2.5 Клиентът от свое име и за своя сметка осигурява дизайн на етикетите, първичните и вторичните опаковки. Клиентът организира отпечатване на етикетите и доставка на необходимите за производството опаковки в склада на Производителя. По желание клиентът може да закупи определени суровини и опаковки от Производителя съобразно актуалната ценова листа на същия.

Производителят предлага цялостна, платена по актуален ценоразпис, услуга по дизайн, маркетинг оформления и печат на етикети и вторични опаковки, от които Клиентът може да се възползва с допълнителна уговорка и според сключване на конкретно за случая споразумение и двустранно подписване на договор.

2.6 При разработка на козметичен продукт Производителят задължително изработва и необходимата документация по Глава III от Регламент 1223/2009 съобразно Глава III от настоящите Обши условия и съдейства на клиента за нотификация на продукта по чл. 13 от Регламент 1223/2009. Тази услуга се заплаща отделно съобразно актуалната ценова листа на Производителя.

2.7 След приключване на разработката на формула за клиента, последният има възможност да я закупи или лицензира. Цената за разработка се заплаща след одобрение на разработката, като Производителят има право на авансово плащане на поне петдесет процента (50%) от цената, когато Клиентът промени първоначалното задание по т. 2.2 от тази Глава II повече от веднъж. За целта Производителят издава проформа фактура, която подлежи на плащане съобразно уговореното в настоящите Общи условия.

2.7.1 Закупуване на разработка

2.7.1.1 Закупуването на разработката се извършва съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Плащането се извършва на базата на проформа фактура. След заплащане на цената отстрана на Клиента, Производителят издава фактура оригинал в рамките на пет дни.

2.7.1.2 Производителят предприема всички необходими действия за прехвърляне на всички прехвърлими права на интелектуална собственост в полза на клиента. Производителят му предоставя цялата необходима документация, всички мостри и други материали, свързани със закупената от клиента формула.

2.7.1.3 Производителят няма право да произвежда козметични продукти с формула, закупена от клиента, за себе си или за трети лица.

2.7.1.4 Когато Клиентът е лицензирал формула на Производителя и желае да я закупи, той може да стори това при съгласие на Производителя като доплати разликата в цените за лицензиране и закупуване на формула и да придобие правата върху формулата.

2.7.2 Лицензиране на разработка

2.7.2.1 Лицензирането на разработка се извършва съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Цената се заплаща на базата на проформа фактура. След заплащане на цената отстрана на клиента, Производителят издава фактура оригинал в рамките на пет дни.

2.7.2.2 Когато Клиентът лицензира разработка от Производителя, той е длъжен да ползва услугите на Производителя за изработка на козметични продукти съобразно настоящите Общи условия или съобразно нарочен договор, сключен между страните. Клиентът няма право да възлага на трети лица производството на козметични продукти с лицензирана формула, освен с предварително изрично писмено съгласие на Производителя.

2.7.2.3 При лицензиране на разработка, Производителят предоставя на клиента екземпляр от необходимата документация за козметичния продукт съобразно Глава III от Регламент 1223/2009, който следва да се съхранява съобразно изискванията на Регламента. Документацията представлява поверителна информация и може да бъде предоставяна на трети лица само когато нормативен акт изисква това, в рамките на необходимото за спазване на задължения на Клиента съобразно нормативен акт.

2.7.2.4 Лицензията на разработка е безсрочна. Тя се прекратява в следните случаи:

А. При прекратяване на договорните отношения между страните с предмет производство на козметични продукти под частна марка;

Б. Когато Клиентът не е поръчвал изработката на козметични продукти в продължение на две години от последната поръчка;

2.7.2.5 Производителят има право едностранно да измени формулата на разработката, когато приложимите нормативни актове в ЕС изискват това и след като добросъвестно уведоми клиента за това в разумен срок. В тези случаи Производителят организира и промени в документацията на козметичния продукт. Във всички останали случаи изменението на формула се извършва единствено по взаимно съгласие на страните, за което се дължи заплащане на такса за нова разработка и за изготвяне на необходима документация, освен ако страните не са уговорили друго.

2.8 Производство и доставка на продуктите

2.8.1 Производителят приема поръчка за изработка на Козметични продукти по електронен път или в писмена форма. В поръчката се определя вида и количеството продукти, както и срокът за изработка. Срокът е минимум 20 (двадесет) работни дни и започва да тече когато клиентът заплати половината от цената за производство на козметични продукти на базата на проформа фактура, издадена от Производителя и след като всички необходими материали са доставени в склада на Производителя. В случаите, когато всички или част от материалите се закупуват от Клиента от Производителя, Производителят уведомява Клиента за наличностите на тези материали, както и за сроковете за доставка на същите от трети лица при необходимост. Във всички случаи срокът не започва да тече преди доставката на всички необходими материали, включително от трети лица. Производителят не носи отговорност за забавяне при липса на необходими за изработка материали, освен когато това се дължи на умисъл или груба небрежност.

2.8.2 След като козметичните продукти бъдат произведени, Производителят уведомява клиента, който заплаща втората част от сумата съобразно проформа фактура. При заплащане, в петдневен срок Производителят издава фактура оригинал за заплатената част от цената.

2.9 Минималното количество за производство на един козметичен продукт е 30 /тридесет / килограма. При нестандартни производства и при производства на продукти в туби, сашета, ампули и други алтернативни опаковки, минималното количество за поръчка се определя според заданието и се описва в споразумението за производство.

2.10 За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Глава II, чл. 1 от настоящите Общи условия.

III. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

 1. Производителят предлага услуга за изработване на необходима документация за козметични продукти при пускането им на пазара в Европейския съюз съобразно изискванията на Регламент 1223/2009. Услугата включва изготвяне на Оценка за безопасност, Досие за козметичен продукт, Нотифициране на продукта, консултиране по законосъобразното съдържание на етикетите, както и одобрение на тяхното съдържание и други услуги по договаряне между страните.

2.1 Услугите по настоящата Глава III се таксуват отделно Цените са съобразно актуалния ценоразпис на Производителя. Цената се плаща въз основа на издадена проформа фактура. В петдневен срок от осъщественото плащане, Производителят издава фактура оригинал.

2.2 Услугите по чл. 1 се таксуват за всеки отделен продукт, предмет на настоящата разработка. Когато се разработват два или повече сходни продукти (продукти с еднакво предназначение и припокриващ се състав с разлика най-много два елемента) едновременно, се дължи стандартна цена за първия продукт, а за всички останали – намалена цена съобразно актуалния ценоразпис. За всички останали случаи се дължи цена без намаление.

 1. Производителят гарантира, че разполага с необходимите знания, умения и квалификация (квалифициран персонал) за предоставяне на Услугата по Глава III.
 2. Срокът за предоставяне на услугата е минимум 20 (двадесет) работни дни и започва да тече от плащането на цената и предоставянето на цялата необходима информация и одобряването на формулата на козметичния продукт, когато е разработена от Производителя. Когато формулата не е разработена от Производителя, срокът започва да тече от заплащането на цената и от предоставяне на всичката информация и документи, необходими за предоставяне на услугата. В хода на предоставяне на услугата Производителят може да изисква допълнителна информация, която Клиентът предоставя своевременно. При забава на Клиента да предостави такава допълнителна информация, срокът се удължава с толкова дни, колкото е продължила забавата.
 3. Клиентът декларира, че е запознат с регулаторните изисквания на Регламент 1223/2009, както и с други актове на ЕС и/или на държавите членки, където възнамерява да пуска/предоставя Козметични продукти. Производителят не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на незаконосъобразни действия на Клиента, включително, но не само, пускане/предоставяне на продукти на пазара преди тяхната нотификация, освен ако вредите не се дължат на умисъл или груба небрежност на Производителя. Производителят не предоставя консултации по законосъобразно разпространение на козметични продукти извън ЕС.
 4. Във всички случаи, когато Производителят изработва Козметични продукти за Клиента съобразно разработена за него формула, Клиентът е длъжен да възложи именно на Производителя изготвянето на необходимата документация.
 5. ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
 6. Ако отделната поръчка е изпълнена в договорените срокове, количество и качество, Клиентът е длъжен да приеме изработеното.
 7. Приемането на Козметичните продукти се извършва в склада на Производителя съобразно приемо-предавателен протокол.
 8. Ако при приемането на Козметичните продукти се установи, че същите имат недостатъци, Клиентът има право да иска:

а) отстраняването им за сметка на Производителя в едномесечен срок

или

б) да бъде намален размерът на възнаграждението, доколкото крайният продукт е частично от полза за Производителя, по преценка на Производителя,

 1. В случай, че недостатъците са толкова съществени, че продуктите се напълно негодни за употреба по предназначение, Производителят се задължава да ги изработи наново за своя сметка или да възстанови заплатеното възнаграждение за съответната част от конкретната поръчка на Клиента. Производителят поема и всички други предвидими и разумно направени от Клиента разходи във връзка с некачествените стоки.
 2. Установяването на недостатъците става с подробно описание на същите в специално поле на приемо-предавателния протокол, с който изпълнението на поръчката е прието.
 3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При сключване на рамково споразумение за изработка на Козметични продукти, страните сключват и подходящо споразумение за конфиденциалност съобразно избрания и приложим между тях ред за изработка на Козметични продукти (с формула на Клиента или с разработена за Клиента формула).

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 2. При изработка на козметични продукти за частна марка на Клиента и с формула, собственост на Производителя, Производителят запазва правото си на собственост върху всички обекти на интелектуална собственост. Клиентът има право да използва тези обекти на интелектуална собственост единствено за целите на изпълнение на Рамковото споразумение.
 3. При изработка на Козметични продукти с разработена за клиента формула (Глава II, чл. 2), Производителят е собственик на всички обекти на интелектуална собственост, освен ако страните не са уговорили друго в Рамковото споразумение (закупуване на формулата). В тези случаи (при лицензиране на формула) Клиентът получава неоотегляема лицензия върху тези обекти на интелектуална собственост, в обем, необходим му за реализация на изработени за него Козметични продукти на съответния пазар. Лицензията се прекратява в описаните в настоящите Общи условия случаи. При закупуване на формула Производителят предприема всички необходими действия за прехвърляне на правото на интелектуална собственост върху формулата след заплащане на цената за това.
 4. Във всички случаи единствен титуляр на право на собственост върху търговската марка, както и върху дизайна и други обекти на интелектуална собственост върху етикети и опаковки на Козметичните продукти, е Клиентът.
 5. Производителят не носи отговорност за реални или възможни вреди за Клиента, настъпили вследствие на нарушаване на право на интелектуална собственост на трети лица, освен ако същите не са настъпили вследствие на умисъл или груба небрежност на Производителя.
 6. Клиентът е длъжен да обезщети Производителя за всички вреди, настъпили вследствие на претенции на трети лица за нарушаване на права на интелектуална собственост върху обекти, предоставени на Производителя от него за целите на изпълнение на Рамковото споразумение между тях.
 7. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНО СЪБИТИЕ)
 8. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.
 9. Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
 10. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.
 11. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.
 12. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .
 13. Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на съответния договор, което прави изпълнението му невъзможно.
 14. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по съответния договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
 15. Ако състоянието на непредолима сила продължи повече от два месеца, считано от датата на известието, всяка от страните има правото едностранно да прекрати съответния договор.
 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
 17. Рамково споразумение между страните, сключени при настоящите Общи условия се прекратява автоматично, без за това да е необходимо изявление на която и да е от Страните, с ликвидацията или обявяването в несъстоятелност на търговското дружество на някоя от страните. То не се прекратява при преобразуване на търговските дружества, страни по него.
 18. Рамковото споразумение подлежи на прекратяване с едномесечно предизвестие, отправено от всяка от страните или по взаимно писмено съгласие. При наличие на текуща поръчка при прекратяване, страните могат да се откажат от нея преди изпълнението да е започнало. Ако вече е започнало клиентът е длъжен да заплати изработената част от поръчката или, при съгласие на Производителя, последният може да довърши поръчката и да получи плащане съобразно уговореното в настоящите Обши условия.
 19. Клиентът може да се откаже едностранно от направена поръчка, без да дължи възнаграждение на Производителя, ако последният не е започнал изпълнение. Ако изпълнението на поръчката е започнало, Клиентът дължи възнаграждение, пропорционално на изработеното преди достигане на отказа от поръчката до Производителя.
 20. Настоящият договор подлежи на разваляне при виновно неизпълнение от страна на някоя от Страните, което е достатъчно съществено с оглед интереса на другата страна.
 21. Неизпълнението от страна на Клиента е достатъчно съществено с оглед интереса на Производителя, ако Клиентът изпадне в забава за заплащане на 2 /две/ поредни изискуеми и дължими възнаграждения съгласно чл. 2 за 2 /две/ отделни поръчки на стойност над 5 000 /пет хиляди/ лева без ДДС общо или на 3 /три/ поредни изискуеми и дължими възнаграждения на каквато и да е стойност.
 22. Неизпълнението от страна на Производителя е съществено, ако последният не изпълни точно, включително по отношение на количество и качество, 2 /две/ приети и дължими поредни поръчки.
 23. Развалянето се осъществява по реда на чл. 87 ЗЗД, като Страните изрично се съгласяват, че изявлението за разваляне до неизправната страна следва да съдържа минимален допълнителен срок за изпълнение от 7 /седем/ дни.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящите Общи условия се подчиняват на българското право.
 2. Общите условия са достъпни на интернет страницата на Производителя. Производителят може да ги изменя периодично. Промените влизат в сила за всички клиенти две седмици след публикуването им на интернет страницата на Производителя.

С уважение,

Екипът на „Елфея Козметикс“ ООД

I. ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите “Общи условия” посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

„Доставчик” е „Елфея Козметикс“ ООД, собственик на уебсайта и онлайн магазина www.elfeya.com, който служи за виртуална платформа за представяне на нашата компания и  за продажба на нашите продукти. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия за употреба на сайта.

„Електронен магазин” е интернет сайтът www.elfeya.com , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват от elfeya.com. Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия,  да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в  www.elfeya.com стоки.

„Онлайн поръчка ” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. Продажната цена не включва цената за доставка.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Брошура/Известие/Нюзлетър/Търговски съобщения ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до дейността на нашата компания и произвежданите продукти през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

2.1. Разглеждането на уеб сайта www.elfeya.com е напълно свободно, достъпно и безплатно от всички точки на света.

2.2. Доставчикът публикува на адрес www.elfeya.com:

2.2.1. продажната цена (всички цени в сайта са с включен ДДС.), основните характеристики на продукта и допълнителна информация, целяща подпомагането за направата на информиран избор при покупката.

2.2.2. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на поръчката. Стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена. Информация за тях се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.

2.2.4. правото на Потребителя, условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка. Условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;

2.2.5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

2.2. www.elfeya.com e корпоративен уеб сайт за представяне на Доставчика и неговата дейност, както и уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат всички наши продукти за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да използват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.3. През уеб сайта www.elfeya.com може да се пазарува чрез онлайн поръчки. Всяка онлайн поръчка на продукт е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчките се приемат 24 часа в денонощието, всеки ден без почивка. Обработването и изпращането на поръчките се осъществява само в работни дни от 08:00 до 17:00 часа. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите от Вашия личен профил.

Поръчката на продукт/и през онлайн магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

Поръчките се приемат само и единствено през онлайн магазина. Винаги можете да се свържете с нашия екип на тел. 0892249141, за да получите информация за нашите продукти, за да заявите рекламация или да проверите статуса на вече направена поръчка.

2.4. За да се пазарува от електронния магазин www.elfeya.com, е необходима регистрация. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи актуален и валиден e-mail и парола, име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка.

2.5. Данните на Потребителя за регистрацията (име и фамилия, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail) се предоставят доброволно и по собствено желание при регистрация в www.elfeya.com. Тези данни могат да се коригират във всеки един момент от секцията “Личен профил” Те са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Данните за Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

2.6. Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.elfeya.com, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на www.elfeya.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

2.7. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта www.elfeya.com за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. БРОШУРИ

3.1. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия предлагани чрез www.elfeya.com.

3.2. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път.  Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).

3.3.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

IV. КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.elfeya.com, е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.

4.2. Забранява се копирането на текстове от www.elfeya.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие от Доставчика. Или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: www.elfeya.com“, като следва да се посочи и следния линк:  www.elfeya.com

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

5.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

5.3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

5.4. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

5.5. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

5.6. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва уеб сайта.

VI. ОБРАТНА ВРЪЗКА

6.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща в сайта, на телефонен номер  и през контактната форма в секция „Контакт“.

6.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Потребителят може по всяко време да поиска изтриване на всички данни за него.

7.2. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя , нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

7.3. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

7.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

7.5. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

7.6. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.elfeya.com

7.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

VIII. ПУБЛИКУВАНЕ И ОЦЕНКА НА МНЕНИЯ

За публикуване на мнения (коментари) в сайтовете на www.elfeya.com не се изисква потребителят да е регистриран освен ако това не е изрично посочено. Регистрацията е безплатна. Потребителите могат да ползват и Facebook коментари чрез тяхната регистрация във Facebook.
Освен да публикува, всеки потребител (вкл. нерегистрираните) има право и да оценява мненията на другите потребители.

8.1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите
В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в сайта elfeya.com потребителите нямат право:

8.1.1. да се представят за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;

8.1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилите си;

8.1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медията или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите, да изтрият коментарите или да не ги публикуват изобщо.

8.2. Потребителите на сайта имат право:

8.2.1. Да публикуват мнения, свързани с продуктите, инициативите и дейността ни;

8.2. 2. Да отговарят на вече публикувани мнения;

8.2.3. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с продаваните от нас продукти;

8.2.4. Да оценяват мненията на останалите участници в дискусиите:

8.2.5. От един IP адрес потребител има право да гласува за коментар само веднъж. Оценката се извършва с 2 бутона:

 • Бутон “гласувай положително” изразява съгласие с мнението
 • Бутон “гласувай отрицателно” изразява несъгласие;

Тази условия са актуализирани за последно през Ноември 2022г.